Formare Continua

Centrul de Formare Profesionala Continua

Centrul de formare profesionala continua din cadrul Universitatii de Stat „Alecu Russo” din Balti organizeaza cursuri de perfectionare a cadrelor didactice preuniversitare atit in incinta Universitatii, cit si in teritoriu.
Centrul de formare continua organizeaza, de asemenea, din perspectiva necesitatilor personalului didactic, instruirea separata la urmatoarele module:Psihopedagogie, Didactica disciplinei si la specialitatea Tehnologii informationale si comunicationale.
Audientii vor beneficia de camin, sali de calculatoare, Internet, sali multimedia, soft-uri educationale, vor avea acces la biblioteca universitara. Audientii vor beneficia, de asemenea, de consultatiile profesorilor de la catedrele de specialitate, vor avea posibilitatea sa asiste la ore la disciplinele solicitate.

Informatii suplimentare la tel.: (231) 5 24 12,
persoana de contact: Tintiuc Natalia


 Ordin nr. 975 din 03 decembrie 2012


Centrul de formare profesionala continua al Universitatii de Stat „Alecu Russo” din Balti a fost constituit prin decizia Senatului Universitatii din 21.03.2007 (procesul-verbal nr. 9).

Centrul de formare profesionala continua reprezinta o subdiviziune specializata de formare profesionala continua a Universitatii de Stat „Alecu Russo” din Balti, fiind integrat in structura sistemului de formare profesionala continua din Republica Moldova.
Centrul de formare profesionala continua organizeaza si realizeaza la nivel regional de nord si la nivel republican activitati de perfectionare a cadrelor didactice preuniversitare, in baza planului de formare profesionala aprobat anual de Ministerul Educatiei al Republicii Moldova.

Activitatile Centrului de formare profesionala continua vizeaza :
a) actualizarea si dezvoltarea, prin programe de formare/perfectionare periodica, a competentelor in domeniul/domeniile de specialitate corespunzator functiilor didactice obtinute prin formarea initiala;
b) dezvoltarea competentelor pentru evolutia in cariera didactica, prin sistemul de pregatire si obtinere a gradelor didactice;
c) dobindirea sau dezvoltarea competentelor de conducere, indrumare, control, evaluare in structurile si institutiile din sistemul de educatie;
d) dobindirea de noi competente, prin programme de reconversie/readaptare a calificarii pentru noi specialitati sau/si noi functii didactice, altele decit cele obtinute prin formarea initiala ;
e) dobindirea unor competente complementare sau de extensie care largesc gama activitatilor si functiilor ce pot fi prestate de personalul didactic, respectiv predarea in sistemul E-learning, consiliere educationala si orientare in cariera, educatia adultilor s.a.
f) dezvoltarea si extinderea competentelor transversale privind rolurile sociale si dezvoltarea personala si profesionala, interactiunea si comunicarea cu mediul social si cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilitati privind organizarea, conducerea si imbunatatirea performantei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul si analiza reflexiva a propriei activitati s.a.

Formarea continua se realizeaza, in general, prin:
- programe de recalificare in baza studiilor superioare pentru realizarea unei noi activitati profesionale (pedagogice), cu o durata de la 500 pina la 1000 de ore (de la 6 pina la 12 luni) ;
- cursuri de perfectionare/specializare multidisciplinare cu o durata de la 100 pina la 500 de ore (de la 3 saptamini pina la 4 luni);
- cursuri de perfectionare/specializare de scurta durata – de la 72 pina la 100 de ore (2-3 saptamini);
- cursuri de instruire pentru studierea limbilor straine si a informaticii cu o durata de la 50 pina la 500 ore (de la 2 saptamini pina la 4 luni).

Centrul de formare profesionala continua din cadrul Universitatii de Stat „Alecu Russo” din Balti asigura actualizarea si dezvoltarea competentelor personalului didactic care ofera servicii educationale in functie de evolutiile din planul necesitatilor de educatie si al curriculum-ului educational, precum si in functie de exigentele privind adaptarea competentelor personalului didactic la schimbarile din structurile/procesele de educatie.