Mesajul rectorului

Mult stimaţi utilizatori ai site-ului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,

În sincera-mi dorinţă ca Domniile Voastre nu numai să ia cunoştinţă de cît mai multe lucruri despre Universitatea bălţeană, dar şi de a vă asigura un viitor cît mai decent, vă invit respectuos, dragi prieteni, să utilizaţi pe îndelete şi degajat acest site, dacă intenţionaţi cu adevărat să vă convingeţi de profilul inconfundabil al acestei puternice citadele universitare. Deşi vîrsta ei (care începe la 1945) e modestă la scara istoriei „mari”, ea se încarcă însă, an de an, de nobleţea tatonărilor creatoare şi, mai ales, a marilor împliniri. Cu alte cuvinte, vîrsta nu înseamnă totul pentru o instituţie de învăţămînt, dar nici nu este de neglijat, deoarece – în timp – se adună experienţa, se depăşesc incertitudinile, sporeşte calitatea, se conturează mai limpede realizările. Astfel, la ora actuală:

 •  Universitatea pregăteşte specialişti la 43 de specialităţi în cadrul a opt  facultăţi (Facultatea de Filologie; Facultatea de Ştiinţe reale; Facultatea de Limbi si Literaturi străine; Facultatea de Psihologie si Asistenţă socială; Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei şi Arte; Facultatea de Economie; Facultatea de Drept; Facultatea de Ştiinţe ale naturii si Agroecologie), un colegiu (Colegiul pedagogic universitar), un liceu (Liceul teoretic regional „Ion Creangă");
 • Universitatea asigură formarea cadrelor pentru economia naţională la toate nivelele (studii superioare de licenţă, de masterat şi de doctorat), precum şi formarea continuă a specialiştilor angajaţi in cîmpul muncii;
 • campusul universitar se constituie din şapte blocuri de studii şi cinci cămine, o bibliotecă modernă, trei săli de sport, o cantină atractivă etc.
 • „viză de reşedinţă" în lumea ştiinţei şi a educaţiei o deţin, la moment, peste 6 mii de studenţi, 665 de masteranzi si 25 de doctoranzi;
 • potenţialul ştiinţifico-didactic e reprezentat de 11 doctori habilitaţi, 122 de doctori, 9 profesori universitari si 71 de conferenţiari universitari;
 • vocaţia spre colaborare şi competivitate a Universităţii e confirmată de zecile de acorduri încheiate cu universităţile europene şi de pe alte cintinente, precum şi de proiectele susţinute tehnic şi logistic de către Consiliul Europei, Agenţia Universitară a Franconiei, programele Uniunii Europene pentru învăţămîntul superior: Tempus, Erasmus-Mundus, Jean Monnet, Zouth in Action.
 • mii de absolvenţi ai Universităţii noastre recunosc cu mîndrie că destinul lor de intelectual a fost marcat în mod decisiv de această instituţie care slujeşte onest cartea, ştiinţa, cultura;
  Conştienţi de necesitatea existenţei unui mediu academic european concurenţial, titularii
  bălţeni sînt pregătiţi:
 • să răspundă prin elan, putere de muncă, abilitate şi devoţiune patriotică provocărilor actuale, legate nu numai de starea politică şi economică a Republicii Moldova, dar şi de globalizare, de dificultăţile implementării Declaraţiei de la Bologna, de sustenabilitatea şi identitatea Universităţii;
 • să creeze posibilităţi de armonizare a capitalului material (infrastructură) cu cel imaterial (comunicare, cutezanţă, creativitate, dinamism, competenţă, iniţiativă, valoare);
 • să nu persevereze, în atingerea standardelor europene în educaţie şi cercetare, pe eroare, dibuială, incertitudine, superficialitate;
 • să-i devanseze prin talent, erudiţie, cumsecădenie pe mulţi titulari din alte universităţi;
 • să asigure un climat propice ce ar stimula competivitatea, performanţa, creativitatea atît a colaboratorilor, cît şi a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.